REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO

 • Post category:Blog

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “KONKURS NOWOROCZNY”.
 2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Bionatura Irena Żak”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fan page’u Facebook-owym https://web.facebook.com/bionaturainfopl w terminie od 29 grudnia 2018 r. go 2 stycznia 2019 r.

2.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) jest fanem strony https://web.facebook.com/bionaturainfopl.
 4. c) nie współpracuje z firmą Dr Nona.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 6. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3.NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest butelka soli do kąpieli marki Dr Nona o wartości 40 zł.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz wykonają zadanie konkursowe, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 6 (sześciu) godzin od zakończenia Konkursu.
 5. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie redaktor prowadzący fanpage „Bionatura Irena Żak” na Facebook’u.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez fanpage „Bionatura Irena Żak”.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://web.facebook.com/bionaturainfopl/.